GIAO HÀNG TOÀN QUỐC           hotlineHOTLINE: 0985.82.93.93 - 0943.19.19.00 - 0904.19.19.00 - 0965.19.19.00

Bài 3: Phóng xạ. Phân hạch. Nhiệt hạch - Đề số 6

Bước 4: Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học
9 câu.
Giá bán: 10.000 đ

Bài 3: Phóng xạ. Phân hạch. Nhiệt hạch - Đề số 5

Bước 4: Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học
18 câu.
Giá bán: 10.000 đ

Bài 3: Phóng xạ. Phân hạch. Nhiệt hạch - Đề số 4

Bước 4: Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học
18 câu.
Giá bán: 10.000 đ

Bài 3: Phóng xạ. Phân hạch. Nhiệt hạch - Đề số 3

Bước 4: Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học
25 câu.
Giá bán: 10.000 đ

Bài 3: Phóng xạ. Phân hạch. Nhiệt hạch - Đề số 2

Bước 4: Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học
19 câu.
Giá bán: 10.000 đ

Bài 3: Phóng xạ. Phân hạch. Nhiệt hạch - Đề số 1

Bước 4: Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học
20 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định lượng - Bài 6 - Chương 7

TN tương tự và biến tướng (VL 11)
9 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định tính - Bài 6 - Chương 7

TN tương tự và biến tướng (VL 11)
3 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định lượng - Bài 5 - Chương 7

TN tương tự và biến tướng (VL 11)
29 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định tính - Bài 5 - Chương 7

TN tương tự và biến tướng (VL 11)
11 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định lượng - Bài 4 - Chương 7

TN tương tự và biến tướng (VL 11)
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định tính - Bài 4 - Chương 7

TN tương tự và biến tướng (VL 11)
13 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định lượng - Bài 2 - Chương 6

TN tương tự và biến tướng (VL 10)
20 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định tính - Bài 2 - Chương 6

TN tương tự và biến tướng (VL 10)
19 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định lượng - Bài 1 - Chương 6

TN tương tự và biến tướng (VL 10)
22 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định tính - Bài 1 - Chương 6

TN tương tự và biến tướng (VL 10)
17 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định lượng - Bài 4 - Chương 5

TN tương tự và biến tướng (VL 10)
25 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định tính - Bài 4 - Chương 5

TN tương tự và biến tướng (VL 10)
9 câu.
Giá bán: 10.000 đ